Przekaż 1% swojego podatku dochodowego, który odliczysz w 100% w rozliczeniu rocznym PIT!

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz  Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej?

 

Kwotę równą 1% podatku należy wpłacić na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przed złożeniem zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37 (nie później niż do 30.04.2005 r.!) za pomocą przekazu bankowego.

Wpłata musi być dokonana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego i udokumentowana dowodem wpłaty, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której została dokonana wpłata (Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej). W tytule wpłaty należy zaznaczyć, że dotyczy ona 1% podatku za rok 2004.

Pokwitowanie wpłaty należy zachować!

Nasze konto:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

 

JAK WYPEŁNIĆ PIT?
 
Co zrobić? Gdzie wpisać w PIT?  PIT-36 PIT-37
1 Oblicz swój podatek należny urzędowi skarbowemu. Kwotę podatku wpisz w rubrykę „Podatek należny…”
np. 2.500 zł 180 110

2 Oblicz 1% podatku należnego. Otrzymaną kwotę wpisz w rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”. np. 25 zł (2.500 x 1%=25) 181 111

3 Od podatku należnego odejmij kwotę 1% podatku. Otrzymaną kwotę wpisz w rubryce „Podatek należny po zmniejszeniu”.
np. 2.475 (2.500 - 25 = 2.475). 182 112

4 Równowartość 1% podatku wpłać na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a wypełniony formularz wyślij do urzędu skarbowego. W przypadku nadpłaty podatku w ciągu 3 miesięcy otrzymasz z urzędu skarbowego zwrot wpłaconej kwoty, w przypadku kiedy musisz zapłacić zaległy podatek, pomniejsz go o kwotę przekazaną w ramach „1%”.
 
Kontakt: pon. - pt. 8.00 - 15.00, tel. 068 324 43 30

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
            sieć świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci

            wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

            stołówki dla osób ubogich

            pomoc żywnościowa i rzeczowa dla osób ubogich

            inna pomoc doraźna dla osób ubogich

            kształcenie i formacja wolontariuszy

    Większość naszych działań prowadzimy we współpracy i za pośrednictwem ponad 160 Parafialnych Zespołów Caritas, żeby dotrzeć do każdego, kto potrzebuje pomocy i udzielić mu najbardziej potrzebnego wsparcia, które leży w zakresie naszych możliwości.

 

Przekazując 1% podatku pomagasz czynić dobro...

                            ... D Z I Ę K U J E M Y  !!!